Característiques del projecte

Aquest projecte està caracteritzat per les següents opcions didàctiques:

forces

Partir dels problemes que el món actual planteja als alumnes

Aquests problemes es seleccionen amb la finalitat de:

 • ser rellevants des d’un punt de vista científic i social
 • ser adequats a les capacitats i actituds dels alumnes
 • i permetre aprendre quan es resolen
vacuna

Formular preguntes en context

 • Es treballen els continguts científics d’una manera contextualitzada, com a requisit per poder avaluar competències
 • Les situacions o problemes proposats serveixen per promoure l’aprenentatge dels continguts seleccionats i es fonamenten en la seva rellevància social
 • L’alumnat ha de poder copsar que l’aprenentatge és útil en la seva vida quotidiana i que li possibilita afrontar la resolució́ de problemes reals
cicle

Un ritme d’aprenentatge assequible

 • Un cop introduït un fenomen s’hi retorna en activitats posteriors per tal de completar-ne l’explicació amb un nivell més gran d’abstracció
 • El cicle d’aprenentatge (exploració, introducció de nous punts de vista, estructuració i aplicació dels nous models) confereix un ritme comunicatiu a la interacció docent
 • L’acció, les representacions abstractes i els llenguatges que constitueixen l’activitat científica dels alumnes progressen gràcies a la discussió i representació dels fenòmens
caiguda

Experimentar per tocar de peus a terra

 • Quan no sabem com funcionarà un sistema, de vegades podem dissenyar un experiment que ens ajudarà a saber-ho
 • Altres vegades podem preveure el que passarà, però cal trobar la forma de comprovar si és veritat
 • També hi ha casos que l’experiment mostra un comportament sorprenent d’un sistema
 • Sigui com sigui, els experiments sempre s’han de fer amb rigor, anotant les dades obtingudes i analitzant-les correctament
baletes

Aprendre construint models dels fenòmens

 • Un model es pot definir com una xarxa d’idees, experiències, analogies i llenguatges, construïda per respondre preguntes sobre fets dels món, compatible amb les dades provinents de l’experimentació́ i amb un gran poder explicatiu i predictiu
 • Els models permeten idealitzar algun fet o fenomen especialment representatiu, perquè l’expliquen utilitzant models científics. En l’activitat científica escolar, aquest fet paradigmàtic permet construir explicacions d’altres fenòmens semblants
 • Els models han de ser pocs, però bàsics i essencials des del punt de vista de la disciplina. Han de permetre interpretar situacions diverses i afrontar la resolució de problemes rellevants de la societat
dits

L’esperit crític, sempre activat

 • Les informacions sobre fets, dades i tècniques concretes que tenen a veure amb la situació escollida per a l’aprenentatge dels continguts han de ser les necessàries per resoldre el problema plantejat
 • Aquests coneixements són a l’abast de tothom, principalment a través d’Internet. És important aprendre a trobar-los i a llegir-los críticament, per decidir si podem confiar en la seva validesa
 • No cal dedicar massa temps a la recollida i transcripció literal d’informació. La recerca d’informació té sentit sempre que sigui útil per respondre una pregunta, resoldre un problema, trobar evidencies o per contrastar els propis punts de vista amb els d’altres
multidisciplina

Superem les barreres entre disciplines

 • Els alumnes viuen en un món que funciona de manera global i han de conèixe’l a partir de les disciplines que l’estudien però que ho fan de manera parcel·lada
 • La formació científica a l’ESO ha de permetre formar ciutadans capaços de prendre decisions i justificar-les en situacions relacionades amb els models científics. Comprendre el funcionament global del món permet donar significat als fenòmens importants en la vida de les persones
 • Les unitats didàctiques són multidisciplinàries. Mostren un món global, però l’expliquen de manera disciplinària. Es dóna molta importància a l’estil narratiu per tal de relacionar una disciplina amb les altres
llapis

El llenguatge, l’eina fonamental

 • El llenguatge no és sols vocabulari i gramàtica: el llenguatge és un sistema de recursos per construir significats. S’ha d’aprendre a llegir textos de ciències
 • Té un paper fonamental en l’ensenyament i aprenentatge de les ciències, i en la gènesi del coneixement científic. A la classe, però també a fora, parlem, discutim, llegim i escrivim sobre ciència
 • Treballar què és una descripció, una justificació o una argumentació científica, afavoreix que alumnat ho posi en practica adequadament i millori tant el llenguatge com el coneixement científic

Hits: 25